SP8                                        PG1

Ścieżka powrotu

Powiadom szkołę - powiadom@sp8bialystok.pl

Klasa sportowa

INFORMACJE OGÓLNE

Klasa sportowa w szkole podstawowej realizuje tak zwane ukierunkowane szkolenie sportowe, mające na celu rozwijanie predyspozycji i uzdolnień sportowych uczniów. Na lekcjach wychowania fizycznego zajęcia odbywaja się w dwóch grupach , dziewcząt i chłopców.

Tygodniowy plan zajęć łączy zajęcia edukacyjne i sportowe. Dążymy również do utrzymania wysokiego poziomu nauczania na innych zajęciach edukacyjnych.

Nasza szkoła ściśle współpracuje z Akademią Małych Mistrzów Artura Siódmiaka. Gościliśmy Mistrza piłki ręcznej w ramach projektu  Artur Siódmiak CAMP - Panel Ekstra. Odbyły się także turnieje piłki ręcznej pod patronatem szczypiornisty i Prezydenta Miasta Białegostoku Tadeusza Truskolaskiego.

 

Do klasy sportowej może być przyjęty uczeń, który:

a) w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w zkole Podstawowej nr 8 lub jest uczniem innej szkoły podstawowej,

b) wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,

c) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

d) osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,

e) złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.

Uczniowie klasy sportowej będą:

a) realizować program nauczania w takim samym zakresie, jak uczniowie klas ogólnych,

b) uczestniczyć w 10 godzinach wychowania fizycznego w tygodniu pod okiem trenerów piłki ręcznej,

c) wyjeżdżać na zawody i turnieje sportowe,

d) wyjeżdżać na obozy szkoleniowe.

Wymagana dokumentacja dziecka:

a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej,

b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ,

c) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (kandydaci spoza rejonu szkoły),

d) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

 

 Regulamin rekrutacji uczniów do klas sportowych
w Szkole Podstawowej Nr 8
im. św. Kazimierza Królewicza w Białymstoku

I. Zasady zapisu do klasy sportowej:

1. Kandydatem do klasy czwartej sportowej o profilu piłka ręczna może być:

a) uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej Nr 8 im. Świętego Kazimierza Królewicza w Białymstoku lub jest uczniem innej szkoły podstawowej, w której ukończył klasę trzecią,

b) posiada ogólne umiejętności sportowe potwierdzone wynikami testu sprawnościowego,

c) wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

d) osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,

e) złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.

2. W przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do klasy.

II. Kwalifikacja uczniów do klasy sportowej:

1. W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej sportowej dyrektor szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

2. W skład komisji wchodzi trzech nauczycieli wychowania fizycznego.

3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna:

a) podaje do wiadomości kandydatom i ich rodzicom informacje o warunkach rekrutacji.

b) uzgadnia terminy przeprowadzenia testów sprawnościowych oraz przedłożenia niezbędnej dokumentacji i informacje umieszcza na stronie internetowej szkoły,

c) przeprowadza test sprawności, który odbywa się na podstawie Międzynarodowego Testu Sprawności Fizycznej:

-  bieg na 30 metrów

-  skok w dal z miejsca

-  4 x 10 metrów

-  rzut piłką ręczną  

d) sporządza protokół z postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego,

e) ogłasza listę kandydatów przyjętych do klasy czwartej sportowej.

4. Wymagana dokumentacja dziecka:

a) wniosek o przyjęcie do klasy sportowej,

b) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej ,

c) świadectwo ukończenia trzeciej klasy szkoły podstawowej (dotyczy kandydatów spoza rejonu szkoły),

d) pisemna zgoda rodziców (prawnych opiekunów).

III. Terminy rekrutacji:

1. Złożenie dokumentów obowiązujących przy rekrutacji do klasy sportowej od 24lutego - do 06 marca bieżącego roku szkolnego do godz. 15.00.

2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej – 12 marca bieżącego roku szkolnego.

3. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – do 13 marca, do godz. 15.00 bieżącego roku szkolnego.

4. Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV - 29 czerwca 2020r do godz. 15.00

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakfalifikowanych do klasy sportowej -       01lipca 2020r.

6. Dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa promocyjnego do klasy wyższej o ile nie został on złożony w terminie wskazanym w pkt 4. - 02. 07.2020r.

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej - 03.07.2020r.

8. Postępowanie uzupełniające prowadzone będzie od 03 do 05 sierpnia 2020r. do godz. 15.00.

9. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej  w postępowaniu uzupełniającym– 06 sierpnia bieżącego roku szkolnego.

10. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów  w postępowaniu uzupełniającym -  do 07 sierpnia, do godz. 15.00 bieżącego roku szkolnego.

11. Dostarczenie przez kandydatów świadectwa promocyjnego do klasy IV - 11 sierpnia 2020r. do godz. 15.00

12.  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakfalifikowanych do klasy sportowej -           21sierpnia 2020r.

13. Dostarczenie przez kandydatów zakwalifikowanych oryginału świadectwa promocyjnego do klasy wyższej o ile nie został on złożony w terminie wskazanym w pkt 11 - 21. 08.2020r.

14.Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do klasy sportowej - 26.08.2020r. 

IV. Obowiązki ucznia klasy sportowej:

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.

2. Uczniowie realizują program nauczania wychowania fizycznego - podstawowego w wymiarze 4godzin tygodniowo oraz program nauczania klasy sportowej o profilu piłka ręczna w wymiarze 6 godzin tygodniowo.

3. Uczniowie klasy sportowej dbają o aktualne badania lekarskie wykonane przez lekarza medycyny sportu.

 

                         Adresy przychodni sportowych:
a) NZOZ Podlaskie Centrum Medycyny Sportowej i Ortopedii, ul. Bema 2, 15-369 Białystok, tel. 857 443 984

b) Przychodnia Sportowo – Lekarska, ul. Sienkiewicza 79A lok 309 (III piętro),15-003 Białystok, tel. 857 422.

 

4. Uczniowie klasy sportowej będą uczestniczyć we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.

5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych.

6. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy, w porozumieniu z nauczycielem wychowania fizycznego).

7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego, w porozumieniu z wychowawcą klasy, zostają przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy ogólnej.

8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcy zostają przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy ogólnej.

9. Dopuszcza się możliwość przesunięcia z klasy ogólnej do klasy sportowej, w trakcie roku szkolnego, ucznia wykazującego szczególne predyspozycje do uprawiania piłki ręcznej, na warunkach umieszczonych w punkcie II. ust. 4.

10. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu.

 

 Wniosek o przyjęcie do klasy sportowej   PDF     DOC

Zgoda rodziców  PDF     DOC
0x0 2 0x0 21 0x05  DSCN0289 DSC 8949